Dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)
(14/02/2023 08:23:53)
tổ chức, triển khai lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi)

Căn cứ quyết định số 141/QĐ-UBND, ngày 02/02/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh Vĩnh Long, về việc ban hành kế hoạch tổ chức lấy ý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi). Để triển khai kịp thời việc lấy lý kiến nhân dân đối với dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) đảm bảo đúng mục đích, yêu cầu, nội dung, hình thức và thời gian lấy ý kiến theo kế hoạch được UBND tỉnh ban hành;

Nội dung dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) được đăng tải trên: - Trang thông tin điện tử của UBND thị xã Bình Minh, tại địa chỉ: http:
//txbinhminh.vinhlong.gov.vn;
Thời gian lấy ý kiến nhân dân về dự thảo Luật Đất đai (sửa đổi) bắt đầu từ ngày 10 tháng 02 năm 2023 và kết thúc vào ngày 16 tháng 3 năm 2023.